Informacja o stypendiach szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2023-2024

utworzone przez | sie 21, 2023 | Aktualności

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

 1. Stypendium szkolne

 

Komu przysługuje pomoc

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium nie przysługuje:

 1. a) uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Wysokość kryterium dochodowego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.

Dochód

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2023 r.);
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu);
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, odcinek renty/emerytury
  otrzymane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego za 2022 rok zawierające informację o formie opodatkowania;
 1. w przypadku prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie zawierające informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, należny podatek:
 2. w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowody opłacenia składek w ZUS.

Refundacja kosztów

Zwrot poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne wydatków dokonuje się na podstawie:

 • oryginału faktur;
 • oryginału rachunków imiennych;
 • innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.

Forma udzielania pomocy

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności refundacji zakupu podręczników;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Wniosek

Wnioski można pobrać w Centrum Usług Wspólnych lub ze strony: http://cuw-lidzbarkw.biposwiata.pl/cms/6987/pomoc_materialna_o_charakterze_socjalnym

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2023 r. – do 15 września 2023r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Usług Wspólnych przy ul. Poniatowskiego 22 w Lidzbarku Warmińskim pokój nr 2.

 1. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Contact to Listing Owner

Captcha Code